Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Η τρόικα εκβιάζει, εμείς... γαργάρες

Σε νέο εκβιασμό για την υιοθέ­τηση μιας λύσης - πακέτου, που θα περιλαμβάνει το PSI, τη νέα δανειακή σύμβαση, αλλά και νέα μέτρα ύψους 16-20 δισ. ευρώ, οδηγείται η κυβέρνηση Παπαδήμου.
Όσοι δεν το είχαν καταλάβει από τις ανοικτές απειλές στο τέλος της περασμένης εβδομάδας για το ύψος των επιτοκίων και την εμπλοκή με το ΔΝΤ, το κατάλαβαν την περασμένη Δευτέρα, όταν το Eurogroup ζήτησε ως προαπαιτούμενο για την υλοποί­ηση του PSI, αλλά και την καταβολή των δόσεων της ενίσχυσης, συγκε­κριμένες πολιτικές δεσμεύσεις, που θα δεσμεύουν όχι μόνο τα κόμματα που συμμετέχουν στη σημερινή κυ­βέρνηση, αλλά και την επόμενη κυ­βέρνηση για την υιοθέτηση και εφαρμογή των (νέων) μέτρων που ζητεί η τρόικα.

Τα μέτρα θεωρούνται απα­ραίτητο «μαξιλάρι» από τους δανειστές, οι οποίοι εκτιμούν ότι έχει ήδη ανοίξει το θέμα μιας αύξη­σης της χρηματοδότησης της Ελλά­δας. Η οποία με τη σειρά της θεω­ρείται αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει από τη δυσμενέστερη εξέλιξη της πορείας της οικονομίας, έτσι ώστε το χρέος να είναι πραγμα­τικά βιώσιμο μετά το PSI.
Η τρόικα έχει βάλει ήδη στο τραπέζι συγκεκριμένο (ως προς το ποσό, βέβαια...) πακέτο μέτρων συνολι­κού ύψους 16 δισ. ευρώ. Το κακό είναι ότι το βάρος πέφτει στη διετία, καθώς τα επιπλέον μέτρα βάζουν στόχο την είσπραξη. Από αυτά τα 4-5 δισ. αφορούν τις αστοχίες του προϋπολογισμού του 2011, άλλα 5-6 δισ. είναι τα επιπρόσθετα, ενώ τα υπόλοιπα 5 δισ. ευρώ βαρύ­νουν το 2013.
Οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν ρίξει στο τραπέζι των συζη­τήσεων τις μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, τις εδώ και τώρα απολύσεις στο Δημόσιο λόγω της αποτυχίας του μέτρου της εφε­δρείας, τις περικοπές σε επικουρι­κές συντάξεις και ειδικά μισθολό­για, καθώς και την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων με πρώτο στόχο τις εταιρείες - φιλέτα του Δημοσίου. Άλλωστε εδώ και αρκετούς μήνες οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ, που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδι­αφέρον.

Πιέζουν
Οι εκπρόσωποι της τρόικας πιέ­ζουν ασφυκτικά για τις αποκρατικο­ποιήσεις, αφού βλέπουν και οι ίδιοι ότι με τις χρηματιστηριακές εξελί­ξεις δεν μπορούν να περιμένουν πα­ρά μόνο ένα κλάσμα από τις αρχικές εκτιμήσεις του προγράμματος. Σύμ­φωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρ­νησης ΓΑΠ, οι αποκρατικοποιήσεις θα έπρεπε μέχρι το 2015 να έχουν αποφέρει ένα μεγάλο μέρος από το πακέτο των 50 δισ. ευρώ.
Με την περυσινή απραξία, όμως, και τη χρηματιστηριακή καταβαράθρωση είναι ζήτημα εάν θα συ­γκεντρωθούν μετά βίας 8 - 10 δισ. ευρώ. Και αυτά με το καλύτερο σε­νάριο.
Έτσι ο (ανέφικτος) φετινός στόχος των 9,3 δισ. ευρώ ήδη τροποποιείται στα 5 δισ. ευρώ για το 2012. Και αυ­τό κάνει ακόμη πιο σίγουρα τα νέα μέτρα. Μέτρα που συνδέθηκαν και επίσημα πλέον ως προϋπόθεση για το νέο δάνειο των 130 δισ. ευρώ (ή και άνω) αλλά και των υπολοίπων 40 δισ. ευρώ που απομένουν από την πρώτη δανειακή σύμβαση των 110 δισ. ευρώ.
Υποθήκευση
Και το χειρότερο είναι ότι, μαζί με το ξεπούλημα της δημόσιας περιου­σίας που φαίνεται (δηλαδή τις επι­χειρήσεις), προχωρά και το ξεπού­λημα αυτής που (ακόμη) δεν φαίνε­ται. Οι πληροφορίες που βγαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην επιφά­νεια μιλούν για εμπράγματη υποθή­κευση του ορυκτού πλούτου της Ελ­λάδας, η οποία περιλαμβάνεται στη συμφωνία που υπέγραψε η Αθήνα στις 26-27 Οκτωβρίου.
Βάσει του περιβόητου πλέον άρ­θρου 13 - στο Κείμενο Συμπερα­σμάτων της Συνόδου Κορυφής - πε­ριλαμβάνονται πρόνοιες μέσω των οποίων θα εκχωρούνται ακόμη και απευθείας στους δανειστές τα έσο­δα από την πιθανή εκμετάλλευ­ση κοιτασμάτων φυσικού αερίου - υδρογονανθράκων.

Νέο κοστούμι από ΔΝΤ και Μέρκελ
Τη σφραγίδα για την επιβο­λή των νέων μέτρων έβαλε το ΔΝΤ με τη συναίνεση της Γερμανίας. Λίγο μετά το τε­χνητό ναυάγιο των διαπραγ­ματεύσεων για το PSI (με αφορμή τα επιτόκια) ο επι­κεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ στην Ελλάδα Πολ Τόμσεν, ο επικεφαλής του ευ­ρωπαϊκού τομέα του Ταμεί­ου Reza Moghadam και ο υποδιευθυντής του τμήμα­τος στρατηγικής του Ταμεί­ου Lorenzo Giorgianni πα­ρουσίασαν στο Eurogroup τη νέα έκθεση βιωσιμότη­τας του ελληνικού χρέους (την οποία επιμελώς είχα­με αποφύγει το τελευταίο διάστημα), από την οποία προκύπτει η πρόβλεψη πως το PSI της 26ης Οκτωβρίου δεν επαρκεί ώστε το δημό­σιο χρέος της Ελλάδας να μειωθεί στο 120% του ΑΕΠ το 2020.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η αδυναμία επιστροφής της Ελλάδας σε πρωτογενές πλεόνασμα, η μεγαλύτερη του αναμενόμενου ύφεση και το «ελλιπές» PSI συνε­πάγονται ένα χρηματοδο­τικό κενό της τάξης των 60 δισ. ευρώ έως το 2020. Απο­τέλεσμα θα είναι το χρέ­ος ως ποσοστό του ΑΕΠ να ανέλθει στο 150% και όχι στο επιθυμητό 120% του ΑΕΠ.
Έτσι, για τη σταθεροποί­ηση του χρέους, το ΔΝΤ θε­ωρεί κρίσιμη παράμετρο την επιστροφή της Ελλάδας σε θετικό ρυθμό ανάπτυ­ξης, αλλά και τη διαμόρφω­ση του επιτοκίου των νέων ομολόγων, που θα ανταλλα­γούν στο πλαίσιο του PSI σε χαμηλά επίπεδα: «Στην Ελ­λάδα οι αρχές οφείλουν να θεσπίσουν νέα μέτρα για τα έσοδα και τις δαπάνες για τη διόρθωση των αποκλίσε­ων του προγράμματος οικο­νομικής πολιτικής. Το κυκλι­κά προσαρμοσμένο έλλειμ­μα ξεπέρασε τις προσδοκί­ες», ήταν η σαφής οδηγία του Ταμείου.
topontiki 

Δεν υπάρχουν σχόλια: